Driftinformation

Nedan kan du ta del av våra pågående, planerade och åtgärdade avbrott.

Eventuella strömavbrott visas under rubrik "Karta Elnät". Röd markering visar pågående avbrott och grön markering visar avklarat avbrott, de ligger kvar i kartan två dagar. Klicka på markerade områden för mer detaljer.

Avdelning Område Starttid Antal kunder Meddelande
Elnät Just nu har vi inga pågående avbrott
För närvarande finns inte störningar på El-nätet.
Avdelning Område Starttid Antal kunder Meddelande
Elnät Just nu har vi inga planerade avbrott
För närvarande finns inte störningar på El-nätet.
Avdelning Område Starttid Antal kunder Meddelande
Elnät
För närvarande finns inte störningar på El-nätet.

Håll mig uppdaterad

Alla

 • Svar:

  I Borlänge har vi 4 olika gräsklasser. Det gäller ytor som är planlagda som allmän platsmark, park eller gata.

  • Gräs klass I (1 172 677kvm bruksgräsmatta) , klipps 1ggr/ vecka under perioden v.19-42. Skötseln utförs med rotorklippare och handgräsklippare
  • Gräs klass II (1 120 224kvm slaghack och 594 853kvm släntklippning) , klipps 2ggr/ säsong under veckorna 20-24 och 29-34. Ytorna är slaghacksytor och släntytor och skötseln utförs med slaghacksaggregat och radiostyrd robotklippare. 
  • Gräs klass III (66 107lpm dikesslåtter), klipps 1ggr/ säsong under veckorna 25-28. 
  • Gräs klass IV (100 296kvm balningsytor), klipps 1ggr/ säsong efter midsommar. Gräset tas upp, balas och komposteras.


  På uppdrag av kommunen klipps också Obebyggda tomter och det är Plan- och markkontoret som förvaltar dessa ytor och de klipps 1-2ggr/ säsong.

   

 • Svar:

  Borlänge Energi sköter vissa gator i centrala staden med egna resurser men vi anlitar även entreprenörer för att ta hand om plogning och sandning. Vi får ofta frågor om hur vi prioriterar plogning och sandning och hur mycket snö det ska komma för att vi ska bege oss ut.

  Vi prioriterar alltid cykelvägar och centrum. Vi plogar när det kommit 3-5 cm snö. Det samma gäller för våra större vägar och matargator, dessa saltas när behov finns och temperaturen är den rätta.

  Bostadsgator och enskilda vägar plogas vid ett snödjup om minst 5 centimeter.

  När plogning sker på samtliga typer av vägar är det i stort sett 50 st snöröjningsmaskiner som är i farten.

 • Svar:

  Ett budgetår för Borlänge Energi sträcker sig från januari till december. Vi har en budget som räcker till 10 "plogsvängar" under året. Efter sommaren kan vi oftast konstatera att en stor del av budgeten har förbrukats under januari, februari och mars. Det kan i värsta fall, ett snöigt år, innebära att budgeten redan är förbrukad. Självklart plogar vi ändå.
 • Svar:

  På natten är det mindre trafik ute på vägarna så det underlättar för oss och våra entreprenörer som vill få undan snön tills du och alla andra borlängebor ska till jobbet och skolan på morgonen.
 • Svar:

  Skotta inte ut snön på gatan för att vi ska ta hand om den igen. Det försvårar framkomligheten i området. Du får inte lägga någon snö från tomten ute på gatan, det är ditt ansvar som tomtägare att se till att snön flyttas bort till en lämplig plats på din tomt.
 • Svar:

  Som fastighetsägare är du skyldig att avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet.

  Använder vi gångbana som snöupplag så behöver inte du som fastighetsägare skotta rent gångbanan. Då ska istället sandning för gångtrafiken ske till en bredd av en meter vid närmaste sidan av körbanan. Vid gågator ska sandning ske till en bredd av två meter från fasad.

 • Svar:

  Borlänge kommun har överlämnat ansvar för drift och underhåll av kommunala gator till oss på Borlänge Energi.

  Statliga vägar sköter Trafikverket men även Tunabyggen eller en privat vägförening kan ta hand om vissa gator eller cykelvägar.

 • Svar:

  De flesta strömavbrott orsakas av fel i elanläggningen som finns i hemmet eller på arbetsplatsen. Det finns några saker som du kan kontrollera själv innan du kontaktar elinstallatören, fastighetsägaren eller Borlänge Energi.

  Läs mer här i felsökningsschemat

 • Svar:

  Återställning sker under våren i maj och juni. Det beror på när tjälen släpper och när det finns torr matjord att tillgå. På www.borlangestadsnat.se lägger vi upp information från entreprenören som anslöt området.

 • Svar:

  Gå in på www.borlangestadsnat.se och sök på din adress. Hittar du inte information där, ring till oss så kollar vi upp det åt dig.

 • Svar:

  Så fort ett område är med i planeringen för anslutning så skickar vi ut information till alla som bor där.

 • Svar:

  Till sin tjänsteleverantör. De tar sedan kontakt med oss och vi tittar på anmälan tillsammans. Tjänsteleverantören återkommer till kunden med besked när felet är åtgärdat.

 • Svar:

  Megabit per sekund, ett mått på hur många databitar (8 databitar = 1 byte = 1 tecken) som överförs på en sekund. Mega = 1 miljon.
  För att överföra en fil som är 1 MB (megabyte) på en sekund behöver du ha en överföringskapacitet på ca 10 Mbit/s.

 • Svar:

  Internetleverantör (Internet Service Provider).

 • Svar:

  IP-adressen är unik för varje dator som är uppkopplad på nätet och som gör det möjligt att få kontakt med andra datorer. Se även "TCP/IP".

 • Svar:

  Standard för digital överföring i s.k. LAN och MAN. Ethernet har alltmer övertagit huvudrollen som transmissionsteknik för tal, data och video (TV). Överföringshastighet upp till 10 Gbit/s finns för närvarande kommersiellt tillgänglig.

 • Svar:

  Kabel med hårstråtunna glasfiberledningar som leder ljuspulser i ljusets hastighet. En enda fibertråd klarar att överföra över 4 Tbit/s. Observera att ljuspulsernas hastighet inte överensstämmer med dataöverföringshastigheten, vilken bestäms av ändutrustningarna.

 • Svar:

  Med bredband menar man vanligtvis en överföringskapacitet på mer än 5 Mbit/s i båda riktningarna.

 • Svar:

  En brandvägg är en hårdvara som håller kontroll på trafiken till och från datorn (eller det egna nätverket). Brandväggen kan konfigureras så att den hindrar obehöriga att ta sig in i datorn.

 • Svar:

  Om du får illgrönt vatten i kranen inomhus visar det att det är läckage i värmeväxlaren.

  Ring Kundservice på telefon 0243-730 00. Det gröna är ett färgämne, pyranin, som tillsätts i vattnet i fjärrvärmesystemet. Pyranin är helt ofarligt.

 • Svar:

  Om du ser illgrönt vatten på marken utomhus visar det att det finns en läcka i fjärrvärmenätet. 

  Ring Kundservice på telefon 0243-730 00. Det gröna är ett färgämne, pyranin, som tillsätts i vattnet i fjärrvärmesystemet. Pyranin är helt ofarligt.

 • Svar:

  Det går i vissa fall att dela upp betalningen av anläggningsavgiften. I lagen om allmänna vattentjänster § 36 står det:
  ”En anläggningsavgift kan fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år om:

  1. Avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter
  2. Fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas och  fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.
 • Svar:

  Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium. Den totala hårdheten är summan av de båda ämnena.

  I Borlänge är vattnet medelhårt, ca 7,5-8,0°dH (tyska grader) eller
  ca 50-55mg kalcium/l vatten och pH-värdet är ca 8.

  Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. För att veta hur du skall dosera tvättmedel följer du sedan angivelserna på tvättmedelsförpackningen.

  Kategorisering av mjukt/hårt vatten:

  Kategori °dH
  mycket mjukt 0-2
  mjukt 2-5
  medelhårt 5-10
  hårt 10-20
  mycket hårt >20
 • Svar:

  I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen. Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen.

  Om du efter att har spolat i kranen upprepade gånger fortfarande har problem med missfärgat vatten ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon 0243-730 00.

 • Svar:

  Har du problem med ett brunnslock som låter utanför din fastighet eller som för oväsen när du kör över med bilen? Kontakta Kundcenter så åker vi ut och gör en bedömning och åtgärdar felet.

 • Svar:

  Ring 0243-730 00, vi är bemannade dygnet runt.

  Vi står alltid för kostnaden när problemet/orsaken till stoppet finns på huvudledningsnätet eller den kommunala servisdelen. Om stoppet finns inne i din fastighet står du för kostnaden, likaså om det är du som orsakat stoppet i din servis genom att ha spolat ner något olämpligt.

 • Svar:

  Kontrollera först att vattnet rinner undan som vanligt i toalett/dusch/badkar och handfat. När det är gjort kan du också kontrollera följande två saker.

  • Har du varit bortrest och inte använt vattnet på ett tag (tomt vattenlås) så  spola en stund i dusch/badkar, så försvinner lukten.
  • Kontrollera så packningen runt toalettstol och handfat är helt tät.

  Kontakta oss om du åtgärdat/kontrollerat ovanstående punkter och lukten kvarstår.

 • Svar:

  Ta kontakt med en rörfirma. Båda kranarna vid vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar. Kontakta Borlänge Energi för vattenavstängning i gatan.

 • Svar:

  Ring vårt Kundcenter ett par dagar innan, så vi har möjlighet att åka ut och kontrollera att ventilen fungerar ordentligt. Det är enbart Borlänge Energis personal som får manövrera kommunens ventiler. I vissa fall kan dock fastighetsägare eller rörfirmor tillåtas manövrera ventiler själva, efter samråd med Borlänge Energis VA-avdelning.

 • Svar:

  Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA- ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller tomtliknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar på ledningar inom din fastighet.

  Inför nyläggning eller förändring av till exempel servisledningarnas läge eller dimensioner måste du dock alltid kontakta Borlänge Energis VA- avdelning. Inkopplingen till den allmänna ledningen och öppning eller stängning av ventiler får endast genomföras av personal från VA- avdelningen.

EPiTrace logger