Nya Hagavägen – en attraktiv stadsgata

Nu pågår arbetet med att bygga om Hagavägen till en attraktiv stadsgata med fokus på framkomlighet för cyklister och gående.

Hagavägen byggs om för att det ska bli lättare, trevligare och säkrare för gående och cyklister att röra sig längs gatan. Målet är att skapa mer stadskänsla genom större utrymme för möten och rörelse. Ombyggnationen kommer innebära att bilister, gående och cyklister samsas bättre om ytorna. 

Byggnationerna innebär omfattande arbete, utöver upprustning av gatumiljön innefattas även arbeten med el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer att ske i etapper mellan 2019-2021.

Det händer just nu!

 

Vecka 20
Cirkulationsplatsen är öppnad och arbetet i etapp 1 fortsätter nu norrut.

Vecka 19- 20
Cirkulationsplatsen vid Jussi Björlings väg kommer att vara avstängd även under större delen av vecka 20, och öppnar för biltrafik senast den 17 maj. Avstängningen förlängs för att man ska hinna bli helt klar med återställningen runt rondellen innan trafiken släpps på. Det ger en säkrare arbetsmiljö för byggarbetarna på plats.

April
Under vecka 17-19 stängs cirkulationsplatsen vid Jussi Björlings väg av för biltrafik. Trafiken kommer att ledas om och skyltar visar vägen.
Det blir också avstängt i etapp 4 från vecka 17.

2019-04-04 Ett första spadtag


2019-03-28
Från vecka 14 kommer våra entreprenörer och utförare, Peab och NCC, etablera sig i området för att påbörja sina uppdrag.

Etapp 1 innefattar sträckan från cirkulationsplatsen vid Jussi Björlings väg till korsningen vid Engelbrektsgatan. Samtidigt genomförs delar av etapp 4, från Saresgatan till cykelvägen norr om Maserskolan.

 

 Klicka här för att öppna bilden som pfd

Några av de förändringar som planeras är:

  • Bredare gång- och cykelbanor för att göra det lättare och trevligare för fotgängare och cyklister.
  • Träd, gräs och buskar planteras längs gatan för att skapa rumskänsla och mysiga grönytor
  • Ytorna framför butikslokalerna utformas i torganda för att ge fler naturliga mötesplatser.
  • Utmed gatan placeras sittplatser, planteringar och cykelparkeringar.
  • Busshållplatser och övergångsställen görs om för att skapa trygga och säkra passager för fotgängare.
  • Tyras torg får en upprustning och blir mer attraktiv för vistelse.

 

EPiTrace logger