Projekt/Nätåtgärder

För att kunna hålla låga priser till alla våra elnätskunder samt säkerställa hög leveranssäkerhet och elsäkerhet i våra anläggningar krävs ett långsiktigt arbete med förnyelse och underhåll av elnätsanläggningarna.

Nedan är en sammanställning över de åtgärder som planeras att utföras under året:

 

  • Underhåll och tillsyn av elnätsanläggningar enligt framtagna underhållsplaner samt åtgärdande av besiktningsanmärkningar
  • Röjning av ledningsgator utförs vart 6:e år. En avisering görs till alla markägare innan arbetena påbörjas.
  • Utbyten av gamla kabelskåp för att förbättra elsäkerheten.
  • Förnyelse av gamla kablar, ett antal projekt är inplanerade i Mjälga, Östermalm och Hushagen för att minska risken för störningar.
  • Förnyelse av stationer genom utbyte av gamla transformatorer och ställverk
  • Förstärkningar av elnätet i samband med nyanslutningar 
  • Ersätta gamla luftledningar på landsbygden med markkabel. Berörda markägare blir kontaktade i god tid innan byggstart. Under 2021 kommer elnätet förnyas vid Stormatsbyn - Marberget.

 

Har ni några funderingar om något av projekten eller andra frågor är ni välkomna att kontakta oss på 0243-730 00.

 

EPiTrace logger